วิสัยทัศน์โรงเรียน

วิสัยทัศน์  ปีการศึกษา  2562 – 2564

โรงเรียนจารุวรรณยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้ผู้เรียนมีความสามารถ
พัฒนาบุคลิกภาพ มีภาวะผู้นำ โดยครูมืออาชีพ

ปรัชญา

การศึกษา  คือ  รากฐานของชีวิต

เอกลักษณ์

โรงเรียนพหุปัญญา

อัตลักษณ์

มีภาวะผู้นำในตนเอง